Semalt hünärmeni, ähli programmalarda islenmeýän mahabatlary nädip blokirlemelidigini kesgitleýär

Adblock Plus ýaly mahabat bloklaýjy giňeltmeler, bizar ediji we ünsüni bölýän mahabatlary öldürmek ýa-da kompýuter enjamyňyzyň tizligini peseltmek üçin ulanylýandygyna garamazdan web ussatlarynyň we bloggerleriniň arasynda giňden tanalýar. Möhüm kemçilikleriň biri, giňeltmeler brauzerler bilen diňe birnäçe aýlap täzelenmeseňiz ýa-da kanuny çeşmelerden gurmasaňyz işleýär. Dünýäniň käbir domenlerinden mahabaty blokirlemek isleseňiz, kompýuteriň baş faýllaryny aňsatlyk bilen redaktirläp, brauzeri, iPhone ýa-da başga bir programmany şol kompaniýanyň mahabatlaryny açmagy bes edip bilersiňiz.

Igor Gamanenko, bir lider hünär Semalt , bu ýerde nähili ähli tertibi işleri düşündirýär.

DNS internetdäki telefon kitaby hökmünde kabul edilýär. Kompýuteriňiz ýa-da noutbukyňyz serweri torda tapmak üçin iki dürli usuly ulanar. Ilki başda faýllar ulanylýardy, ýöne indi faýllar uniwersitet we DARPA eýeleri sebäpli has çylşyrymlaşdy. Soň bolsa gözlegi ähli ulanyjylar üçin hyzmatlara öwürmek maksady bilen DNK girizildi. Bu günler, operasiýa ulgamlarynyň hemmesi diýen ýaly baş faýllary barlamak bilen at-IP gözleglerini amala aşyrýarlar. Faýl tapylmasa, DNK talaplaryny iberýärler.

Wagtyň geçmegi bilen DNK internetde çynlakaý howpsuzlyk meselesine öwrüldi. Adyndan IP gözlegini üýtgetmek ukybyna eýe bolan islendik enjam, DNS ulgamyňyzy uzakdaky serwerlere we SSL-e hiç zat habar bermezden aldadar. SSL şahadatnamasynyň howpsuzlygy, DNK-da onlaýn söwda tejribäňiziň howpsuz we ygtybarly bolmagyny üpjün edýär. Mahabat serweriňizi ýerli maşyna çalyşsaňyz, enjamyňyzda dürli kynçylyklary aňsatlyk bilen ýerine ýetirip bilersiňiz. Bu hakykatdanam etmek isleýän zadyňyzmy? Bu ulgamyň käbir beýleki peýdalary aşakda ara alnyp maslahatlaşyldy.

1. Interneti çaltlaşdyryp biler, sebäbi DNK ulanmazdan ozal ýerli host faýly barlanýar.

2. brauzerleriň ähli görnüşleri üçin peýdaly we RealPlayer, iTunes, Twitter we başgalar ýaly dürli ýörite programmalar üçin işläp biler.

3. OS adynyň çözgüt derejesinde işläp biler we TCP we UDP traffigi bilen hiç hili baglanyşygy ýok.

4. Platforma, MS Windows, OSX we Linux baglydyr. Ulgam IP (internet protokoly) ulanýan bolsa, hökman bir ýerde host faýly bolar.

5. Mahabat yzarlamagyny bes edip biler we baş faýl munuň üçin ajaýyp çeşme bolup durýar. Gözlemek islemeýän bolsaňyz, çykmak gutapjyklaryny ulanmagyňyz zerur bolup biler.

6. Zyýanly programma üpjünçiligini we içaly programma üpjünçiligini aňsatlyk bilen blokirläp biler. Faýla serweriň ýerleşýän ýeri goşulsa, bu kompýuteriňiziň howpsuzlygyny ýokarlandyrar we ajaýyp ulgam tejribesini üpjün eder.

Host faýlyny jemgyýetçilik döredilen faýllar bilen bloklaň:

Ilki bilen, kompýuteriňizde bir ýerde bar bolan host faýly tapmaly. Indiki wezipe, bu faýly jemgyýet tarapyndan döredilen faýllar bilen blokirlemekdir. Baş sahypa faýlyňyz ýok bolsa, ony üýtgetmän dowam edip bilersiňiz. Emma baş faýlyňyz bar bolsa, maglumatlaryňyzyň ýitirilmeýändigine göz ýetirmek üçin ätiýaçlyk nusgalary etmeli. Birnäçe mahabat serwerini goşup, baş faýllary döretmegiň zerurlygy ýok, sebäbi kompýuteriňiz henizem netijeli işleýär.

Jemleýji bellik:

Haýsydyr bir web sahypasyny kabul ediji faýlyňyz bilen petikläniňizde, edil ýadro bombasyna meňzeýär. Worryöne alada etjek zadyňyz ýok, sebäbi ony kompýuteriňizde blokirläp, ýüklenmeginiň öňüni alyp bilersiňiz.

mass gmail